XIAO-BIAO

 
Gender: Male
 
Origin: Chinese XIAO-x x-BIAO
 
 
Namebearer:
 
XIAO-BIAO LIN, professor of mathematics at the North Carolina State University, Raleigh, 2007
 

BACK