WALFREDO

 
Gender: Male
 
Origin: Italian
 
 
Namebearer:
 
WALFREDO DE LA GHERARDASCA, a problem case from Adelsdatenbank Erlangen, 2004
-(http://www8.informatik.uni-erlangen.de/html/wwp/problems.html) case 5919: Gesucht: Eltern von Walfredo de la
Gherardasca aus folgender Ehe: Walfredo de la Gherardasca (-) oo Margherita Ruspoli (7.2.1870-)
 

BACK