KA-LING

 
Gender: Female
 
Origin: Chinese KA-x x-LING
 
 
Namebearer:
 
KA-LING CHOW, aka VALERIE CHOW, actress from Hong Kong. As Rachel Shane in “Bridge of Dragons” 1999. Also credited as KAR-LING CHOW, JIALING ZHOU
 

BACK