GALARD

 
Gender: Male
 
Origin: French
 
 
Namebearer:
 
BERNARD GALARD BRASSAC DE BEARN, a problem case from Adelsdatenbank Erlangen, 2004 -(http://www8.informatik.uni-
erlangen.de/html/wwp/problems.html) case 920: Gesucht: Eltern von Bernard Galard Brassac de Bearn * de Bearn aus folgender Ehe: Bernard Galard Brassac de
Bearn * de Bearn (3.6.1879-) oo Marguerite Juliette Charlotte Ghislaine de Merode (15.7.1886-)
 

BACK